Standard Business Reporting (SBR)

Het SBR-programma is opgezet door de Nederlandse overheid in samenwerking met private partijen, met als doel de administratieve lasten omlaag te brengen.

Het SBR-programma

Het Standard Business Reporting Programma maakt gebruik van de internationale standaard XBRL voor de uitwisseling van financiële gegevens. Onder andere de Belastingdienst, het CBS en de Kamer van Koophandel vragen gegevens uit in XBRL. Om te bewaken dat deze gegevens een eenduidige betekenis hebben is de Nederlandse taxonomie gebouwd, waarvan elk jaar een nieuwe versie uitkomt en die gebruikt wordt door uitvragende instanties, elk met hun eigen extensies op de taxonomie.

Inmiddels kunnen ook bij de ABN-Amro Bank, ING Bank en de Rabobank kredietrapportages in XBRL worden aangeleverd.

Digipoort & BIV

De overheid heeft voor het ontvangen van de rapportages Digipoort ontwikkeld. Digipoort staat garant voor een veilige verbinding en zorgt ervoor dat de rapportage bij de juiste overheidsorganisatie terecht komt. Voor de banken is een soortgelijke verbinding gemaakt: de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV).

Het is mogelijk en in steeds meer gevallen verplicht om rapportages in SBR aan te leveren. Vanaf 2014 geldt dat ook voor alle btw aangiftes en ICP opgaves. Het uiteindelijke doel is om alle aangifte en rapportagestromen via SBR te laten verlopen.

Reeleezee Portal biedt een directe aansluiting op Digipoort en BIV. Deze aansluiting is sinds 2009 in gebruik bij een toenemend aantal kantoren die Reeleezee Accountancy Portal gebruiken. Reeleezee was in 2009 één van de eerste softwareleveranciers die SBR-belastingaangiften naar Digipoort kon versturen. Inmiddels verwerkt Reeleezee maandelijks duizenden SBR-rapportages

SBR aan de bron (onze visie)

In de praktijk ontstaat de lastenverlichting die het SBR programma belooft alleen als de gegevens aan de bron goed worden vastgelegd met SBR tags.

Wanneer de gegevens niet aan de bron zijn vastgelegd en er een rapport naar een uitvragende instantie moet worden gestuurd ontstaat de situatie dat voor elk van deze rapportages informatie uit het boekhoudprogramma moet worden gecombineerd met informatie uit andere programma’s, spreadsheets of informatie op papier. Dit zijn de zogeheten extracomptabele gegevens. Deze informatie moet worden geconverteerd naar het XBRL-formaat. Dit gebeurt veelal handmatig en kost dus veel tijd. Bovendien is de informatie niet herbruikbaar. Elke keer dat een rapport wordt samengesteld moet deze informatie opnieuw worden samengevoegd alvorens aangeleverd te worden aan een uitvragende instantie.

[plaatje]

De aangewezen plaats om alle gegevens voor SBR-rapportages bij te houden is volgens Reeleezee het boekhoudprogramma. Hier bevindt zich namelijk al een groot deel van de financiële gegevens in grootboekrekeningen. Wanneer de extracomptabele gegevens, die zich normaal gesproken niet in de boekhouding bevinden, ook hier worden vastgelegd dan kan de belofte van lastenverlichting echt waar worden gemaakt. Immers, als alle benodigde gegevens binnen een programma worden opgeslagen en getagd, dan biedt dit mogelijkheden tot verregaande automatisering van het aangifte en deponeringstraject. Bovendien wordt het onderhoud van de extracomptabele gegevens simpeler en minder tijdsintensief omdat de gegevens op één plek worden bewaard.

RGS

Behalve de extracomptabele gegevens dienen ook de financiele gegevens in de boekhouding een SBR kenmerk te krijgen. Als dit niet is vastgelegd dan moeten voor elke rapportage alsnog handmatig de financiële gegevens worden ingevuld. Om de financiële gegevens een SBR kenmerk te geven is er nu een hulpmiddel beschikbaar, wat de adoptie van SBR aan de bron zal versnellen: het Referentie Grootboek Schema (RGS). Dit schema is opgesteld door een samenwerking van overheid met private partijen. Gezamenlijk hebben deze partijen een referentieschema gecreëerd dat bestaat uit de doorsnede van een aantal veel gebruikte schema’s en derhalve voor de grootste gemene deler van bedrijven geschikt is.

Doordat het RGS al beschikt over SBR tags zijn in een administratie die aansluit op het RGS de financiële gegevens dus voorzien van een SBR kenmerk. Het standaard Reeleezee rekeningschema beschikt over een RGS code en een SBR kenmerk. Reeleezee zal bovendien de mogelijkheid bieden eigen rekeningschema’s van RGS codes te voorzien waarbij direct het rekeningschema wordt voorzien van SBR kenmerken. Op deze wijze helpt het RGS SBR aan de bron te verwezenlijken.

Huidige beschikbare SBR functies

Reeleezee ondersteunt alle SBR-rapporten die aan overheidsinstanties en banken kunnen worden aangeleverd. Kantoormedewerkers kunnen deze rapporten aanmaken, corrigeren, aan de klant presenteren en aan de uitvrager aanleveren. Het betreft hier bijvoorbeeld kredietrapportages, CBS statistieken of een opgave ICP.

[plaatje]

In de map SBR biedt Reeleezee de mogelijkheid de extracomptabele gegevens, in Reeleezee ‘SBR basisgegevens’ genaamd, in te vullen. Voorbeelden van SBR Basisgegevens zijn de WOZ-waarde van bedrijfspanden en gegevens van bestuurders. Een ander voorbeeld zijn de grondslagen. De SBR Basisgegevens worden opgeslagen in een XBRL instance document en hoeven dus niet te worden geconverteerd. Wanneer een rapportage moet worden verstuurd naar een uitvragende instantie dan kan deze rapportage gevuld worden met de gegevens uit de SBR Basisgegevens.

Als er al extracomptabele gegevens beschikbaar zijn dan kunnen deze op eenvoudige wijze worden geïmporteerd in de SBR Basisgegevens, mits de gegevens in het XBRL formaat beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om de gegevens te exporteren voor een aangifte of deponering via een ander pakket.

De volgende SBR-rapportages worden ondersteund:

Belastingdienst:

Aangifte Omzetbelasting (OB)
Aangifte Vennootschapsbelasting (VpB)
Verkorte aangifte VpB
Aangifte Inkomstenbelasting (IB)
Verkorte aangifte IB
Opgave Intracommunautaire Prestaties (ICP)

Centraal Bureau voor de Statistiek:

Opgave Productiestatistieken
Opgave Investeringsstatistieken
Opgave Korte-termijnstatistieken

Kamer van Koophandel:

Jaarrekeningen zonder accountantsverklaring
ABN-Amro Bank, ING Bank, Rabobank:
Kredietrapportages